privacy verklaring

Privacy verklaring.

 

Creativity at Work, gevestigd aan Floresstraat 27a 9715HN Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.creativityatwork.nl

Floresstraat 27a

9715HN Groningen 0612187913

M.Oosterheerd is de Functionaris Gegevensbescherming van Creativity at Work Hij/zij is te bereiken via info@creativityatwork.nl

 

 1. Creativity at Work verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
 2. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
  • Voor- en achternaam
  • Postadres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
 3. Ik verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens tenzij je bij mij in coaching bent. Zie in dat geval ook vanaf punt 14.
 4. Creativity at Work verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • Het afhandelen van jouw betaling.
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Creativity at Work verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals  gegevens op de factuur die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 
 5. Creativity at Work bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijnen van 7 jaar.
 6. Creativity at Work verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Creativity at Work blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 7. Creativity at Work gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
 8. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Creativity at Work en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
 9. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@creativityatwork.nl.
 10. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
 11. Creativity at Work wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 12. Creativity at Work neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@creativityatwork.nl
 13. De nieuwsbrief van Creativity at work wordt ongeveer viermaal per jaar verzonden, via La Posta. Belangstellenden kunnen zich via een formulier op mijn website daarvoor aanmelden. Afmelden kan op elk moment via een link onderaan de nieuwsbrief. Ook kunnen de gegevens die opgeslagen zijn, ingezien en gewijzigd worden.
  De gegevens die in de mailinglist opgeslagen staan, zijn voornaam, achternaam en e-mailadres.
 14. Wanneer je mij bezoekt voor een individuele coaching sessie, leg ik als coach een dossier aan. Dat dossier bevat een korte omschrijving van je hulpvraag en aantekeningen die ik maak naar aanleiding van onze gesprekken. De bewaartermijn van deze gegevens is vijftien jaar. Als er gedurende een periode van vijftien aaneengesloten jaren na de laatste sessie geen consulten zijn geweest, wordt het dossier verwijderd en alle gegevens onherroepelijk gewist.
  Alleen de coachee zelf mag het eigen dossier inzien. Ook mag een kopie opgevraagd worden, hiervoor mag ik werkelijk gemaakte kosten in rekening brengen (kopiekosten, postzegel, envelop). Het origineel blijft te allen tijde in mijn bezit.
 15. Als zelfstandige zonder personeel, ben ik de enige die toegang heeft tot dossiers van de coachees. De papieren worden bewaard in een afgesloten kast, waar alleen ik de sleutel van heb.
 16. Het cliëntendossier wordt ook digitaal opgeslagen op een externe, lokale harde schijf die niet verbonden is met internet. Ik ben de enige die middels een persoonlijk wachtwoord toegang heeft tot de data op deze schijf.
  Ik maak regelmatig een back-up van mijn bestanden en installeer de laatste updates van mijn software, waardoor ik zorg voor optimale beveiliging. De externe harde schijf word eveneens bewaard in een afgesloten kast waarvan alleen ik de sleutel heb.
 17. In het geval van een datalek, handel ik als volgt:
  Binnen 72 uur meld ik het aan de Autoriteit Persoonsgegevens, indien er sprake is van ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van de persoonsgegevens, of als een aanzienlijke kans bestaat dat dit gebeurt.
  Ik informeer de betrokkenen zelf wanneer een datalek waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor hun persoonlijke levenssfeer.